Czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenie?

Zgodnie z umową o pracę osoba zatrudniona zobowiązuje się do świadczenia pracy specyficznego rodzaju na rzecz zatrudniającego. Zatrudniający rozlicza tę pracę, wyznacza jej miejsce oraz czas świadczenia. Zatrudniający jest zobowiązany zatrudnić pracownika i świadczyć mu opisane w umowie wynagrodzenie. Obie strony łączy stosunek pracy. Nie można zamieniać umowy o pracę na umowę zlecenie przy zachowaniu pracy w jednakowych warunkach.

Umowa zlecenie jest umowa cywilnoprawną. Określa ona produkt lub usługę, którą wykonujący zlecenie świadczy na rzecz zleceniobiorcy.

Umowa o pracę

Szczegółowo opisuje tryb oraz terminy wypowiedzenia,
Może być zawarta jedynie z osoba fizyczną,
Stronami umowy są pracownik i zatrudniający,
Zawarcie umowy o pracę w zamian umowy zlecenia, nie tworzy żadnych negatywnych konsekwencji prawnych dla zlecającego,,
Pomiędzy stronami zachodzi stosunek pracy,
Pracownik jest z własnej woli podporządkowany zatrudniającemu,
Pracownik musi wypełniać określone obowiązki w przeznaczonym do tego celu miejscu i czasie,
Pracownik musi świadczyć pracę osobiście oraz wyświadczać polecenia zatrudniającego,
Zasadnicza część wynagrodzenia powinna być zapłacona co miesiąc,
Jest płatna. Pracownik nie może pozbyć się prawa do wynagrodzenia,
Powinna być zawarta w formie pisemnej. Jeżeli będzie jedynie ustnie, zatrudniający powinien najpóźniej w czasie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy, potwierdzić ją na piśmie
Osoba wykonująca umowę o pracę podlega obligatoryjnie polisie społecznej.

Umowa zlecenie

Stworzenie umowy zlecenia miast umowy o pracę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny,,
Mogą ją świadczyć różne osoby, również osoby prawne oraz pozostałe podmioty nie posiadające osobowości prawnej,
Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone po wykonaniu zlecenia (albo w inny sposób określony w umowie między zleceniodawcą i zleceniobiorcą),
Zlecający i przyjmujący zlecenie są równoprawnymi podmiotami,
Zatrudniony nie ma obowiązku spełniać określone obowiązki w przeznaczonym do tego celu miejscu i czasie,
Między stronami wywiązuje się stosunek cywilnoprawny,
Może zostać wypowiedziana w dowolnym czasie,
Może być związana w każdej formie: ustnie, na piśmie albo w sposób dorozumiany,
Zasadniczo przyjmujący zlecenie winien świadczyć pracę osobiście. Może on jednak w szczególnych przypadkach, za zgodą zlecającego, oddać jej świadczenie innej osobie, co daje zlecającemu całkowitą gwarancję, że praca będzie wykonana na czas. Za wybór osoby na zastępstwo odpowiedzialność ponosi bowiem przyjmujący zlecenie,
Stronami umowy są wykonujący zlecenie oraz zleceniodawca,
Może być płatna albo nieodpłatna
Osoba wykonująca zlecenie, ma możliwość podlegać konieczności ubezpieczenia społecznego tylko w przypadkach precyzyjnie określonych przez normy tyczące się ubezpieczeń społecznych.