Akceptacja lub odrzucenie spadku w Polsce

Akceptacja lub odrzucenie spadku w Polsce

Akceptacja lub odrzucenie spadku w PolsceAkceptacja dziedziczenia lub odrzucenie dziedziczenia jest bardzo istotnym elementem w postępowaniu dotyczącym nabycia spadku. Ma to szczególne znaczenie, jeśli dziedziczenie jest obciążone długami przejściowymi przekraczającymi jego wartość dodaną lub gdy spadkobierca nie dysponuje wystarczającą wiedzą w zakresie inwentaryzacji majątku i nie jest w stanie ustalić, czy takie długi istnieją.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

W tym przypadku odpowiedzialność spadkobiercy za zadłużenie spadkowe ograniczona jest do wartości aktywów zadeklarowanych na liście inwentarza. Nie oznacza to, że możliwość egzekucji wierzytelności od spadkobiercy jest ograniczona wyłącznie do rzeczy odziedziczonych, można domagać się roszczeń z całego majątku spadkobiercy, jeśli jest ograniczona do wyżej wymienionej wartości. Jeśli przed złożeniem deklaracji nie sporządzono spisu inwentarza, sąd wyda nakaz jego utworzenia. W przypadku, gdy co najmniej jeden ze spadkobierców podpisał wyżej wspomniane oświadczenie, spadkobiercy, którzy nie podpisali żadnych oświadczeń, będą traktowani tak, jakby podpisali deklarację uznającą dziedziczenie z korzyścią dla spisu.

Odrzucenie spadku

W tym przypadku spadkobierca odrzucający dziedziczenie jest traktowany tak, jakby nie przetrwał do dnia otwarcia dziedziczenia. Ma to szczególne znaczenie w dalszym postępowaniu, ponieważ pociąga za sobą konieczność przedłożenia odpowiednich oświadczeń przez osoby w kręgu jego spadkobierców. Warto zauważyć, że w polskim prawie spadkowym nie ma możliwości odrzucenia dziedziczenia na korzyść osoby wyznaczonej przez osobę odrzucającą majątek.

Nieprzestrzeganie oświadczenia w terminie

Brak przepisu oświadczenia spadkobiercy ma te same konsekwencje prawne co zwykła akceptacja dziedziczenia. Jednakże jeżeli spadkobierca jest osobą prawną lub osobą fizyczną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub jeśli istnieją podstawy do pełnego ubezwłasnowolnienia osoby, to brak dostarczenia oświadczenia niesie takie same konsekwencje prawne jak przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Termin przyjęcia lub odrzucenia spadku w Polsce

Zgodnie z polską ustawą o dziedziczeniu ogólna deklaracja dotycząca możliwości 1-3 (powyżej) musi zostać złożona w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o jego tytule dziedziczenia (lub częściej od czasu, w którym spadkobierca dowiedział się śmierć spadkodawcy).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kwestiach prawnych, zapraszamy do kontaktu

Spadek Warszawa